Ajuts a la contractació

 

El mes de març de 2021 l'Ajuntament de Calonge i Sant Antoni aprova inicialment les BASES REGULADORES d'ajuts a Pimes i Autònoms/es per la contractació de persones aturades, incentivant també el manteniment del personal ja existent. El 25 de maig de 2021 es publica al BOP la CONVOCATÒRIA dels ajuts a la contractació, obrint el termini de presentació de sol·licituds. 

Amb aquesta línia de subvencions, l'Ajuntament vol donar un suport explícit al foment de l'ocupació de qualitat i impulsar la reactivació socioeconòmica de Calonge i Sant Antoni, amb ajuts a la contractació de fins a 6.000 € per empresa o autònom/a.

 

TERMINI PER PRESENTAR SOL·LICITUDS: DEL 26 DE MAIG FINS EL 30 DE JUNY DE 2021.

 

LA SOL·LICITUD DELS AJUTS s’ha de fer a la seu electrònica de l’Ajuntament, omplint el formulari del tràmit “Subvenció a autònoms i pimes pel foment de la contractació de persones aturades” dins de l’apartat “Activitat Econòmica i Ocupació”:

https://seu.calonge.cat/catala/VisorITs/24891A1DA10F4DF6B76E636E84F11358.asp

 

SEGUEIX AQUESTS PASSOS:

- Reunir la documentació requerida.

- Entrar a la web de l'Ajuntament: www.calonge.cat

- Clicar a l'apartat "Seu Electrònica"

- Clicar a "Tràmits i gestions".

- Seleccionar la opció "Activitat econòmica i ocupació".

- Entrar al tràmit "Subvenció a autònoms i pimes pel foment de la contractació de persones aturades".

- Clicar a "tramitar" i seleccionar el mètode d'identificació (certificat digital, idCat mòbil).

- Omplir el formulari, adjuntar la documentació i registrar el tràmit.

 

DOCUMENTACIÓ:

Documentació a aportar en cas de PERSONA FÍSICA:

- Autorització de pagaments a creditors per transferència bancària (SEPA).

- Certificat bancari de titularitat del compte o càrrec bancari d'un rebut domiciliat on hi consti el número de compte i el titular.

- Certificat actualitzat de Situació Censal (IAE) que indiqui l'activitat econòmica amb la seva data d'alta, el domicili fiscal i en el seu cas el del local de desenvolupament de l'activitat.

- Resolució/certificació de l'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o la Mútua professional corresponent.

 

Documentació a aportar en cas de PERSONA JURÍDICA:

- Autorització de pagaments a creditors per transferència bancària (SEPA).

- Certificat bancari de titularitat del compte o càrrec bancari d'un rebut domiciliat on hi consti el número de compte i el titular.

- CIF de la persona jurídica, societat civil, comunitat de béns o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica.

- Còpia de l’escriptura de constitució.

- Certificat actualitzat de Situació Censal de la persona jurídica (IAE), societat civil, comunitat de béns o altres entitats econòmiques sense personalitat jurídica que indiqui l'activitat econòmica amb la seva data d'alta, el domicili fiscal i en el seu cas el local de desenvolupament de l'activitat.

- Acreditació dels poders de la persona administradora i de la qual presenta la sol·licitud en cas de no ser la mateixa persona degudament inscrits en el Registre Mercantil, si escau.

- Alta en el règim de la Seguretat social corresponent de la persona administradora.

 

En cas de tenir concedit un ajornament o fraccionament de deutes amb la Tresoreria General de la Seguretat Social o amb l'Agència Tributària, també s’haurà d’aportar la següent documentació:

- Resolució de concessió de l’ajornament / fraccionament.

- Últim certificat de mancar de deutes posterior a la concessió de l’ajornament / fraccionament.

 

PAGAMENT:

- Bestreta del 75% en el moment de la concessió de l'ajut (sense inlcoure els 2.000 € addicionals).

- El 25% restant un cop jusficat, més els 2.000 € addicionals si correspon.

 

REQUISITS:

- Ser empresa o autònom/a.

- Les persones contractades han d'estar inscrites al CLUB DE LA FEINA de Calonge i Sant Antoni i estar en situació d'atur. 

- Estar donat d'alta en la Seguretat Social o Mutua Professional en el moment de demanar l'ajut.

- Domicili fiscal i/o Centre de Treball a Calonge i Sant Antoni.

- Estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.

- No poden demanar-la 2 persones autònomes que facin la mateixa activitat.

- No inclou personal fixe discontinu ni persones contractades amb antelació a l'1 de maig.

 

Per a qualsevol dubte o aclariment, contacta amb l'oficina ACTIVA: 972 60 94 11 / activa@calonge.cat 

 

Image

Please publish modules in offcanvas position.