Pla de Garantia Juvenil

La Garantia Juvenil és una iniciativa a nivell europeu per reduir l'atur juvenil. Si compleixes els requisits, en un termini de quatre mesos, la Generalitat t'oferirà una oferta de treball, pràctiques o formació.

El col·lectiu de joves susceptibles de rebre la Garantia Juvenil s'ha delimitat de la manera següent: joves més grans de 16 anys i menors de 30 anys, inscrits o no als serveis d'ocupació, i que no tenen feina ni estan formant-se.

Preguntes mes freqüents

Quin és l'objectiu de la Garantia Juvenil?

L'objectiu és garantir que els joves menors de 30 anys puguin rebre una oferta d'ocupació, d'educació contínua o un període de pràctiques després d'acabar l'educació formal o quedar aturats.

Quin enfocament se li ha donat a la Garantia Juvenil?

La Garantia Juvenil presentarà un enfocament integral, preventiu i d'atenció primerenca per contribuir a facilitar la millora de l'ocupabilitat i la inserció al mercat de treball dels joves.

Quins seran els beneficiaris de la Garantia Juvenil?

Són els joves menors de 30 anys, que ni estudien, ni treballen, ni reben formació ja que constitueixen un dels grups de població amb més dificultats d'accés a l'ocupació en aquest moment.

Es tracta, per tant, d'un grup de població molt heterogeni que inclou tant a joves amb escassa formació com a joves altament qualificats.

Què ha de fer un jove per donar-se d'alta al sistema de Garantia Juvenil?

Per ser beneficiari de la Garantia Juvenil s'han de complir els requisits establerts i accedir al Fitxer del Sistema de Garantia Juvenil per inscriure's. Accés amb DNI electrònic o certificat

Quins requisits he de complir per tal de ser beneficiari de la Garantia Juvenil?
  • Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadans de la Unió o dels Estats que formen part de l'Acord Econòmic Europeu o Suïssa que es trobin a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència. També podran inscriure's els estrangers titulars d'una autorització per residir en territori espanyol que habiliti per treballar.
  • Estar empadronat a qualsevol municipi de Catalunya
  • Tenir més de 16 anys i menys de 30 anys en el moment de sol·licitar la inscripció en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
  • No haver treballat en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
  • No haver rebut accions educatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 90 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
  • No haver rebut accions formatives que comportin més de 40 hores mensuals en els 30 dies naturals anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
  • Presentar una declaració expressa de tenir interès a participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es desenvolupin en el marc de la Garantia Juvenil.
Quines mesures inclou el catàleg de la Garantia Juvenil?

L'estratègia de” Emprendimiento y Empleo Joven”, en la qual s'emmarca la Garantia Juvenil, contempla un catàleg de mesures ajustades als diferents perfils de joves.

Les mesures previstes es vertebren entorn de quatre eixos principals d'actuació:

Millora de la intermediació
Millora de l'ocupabilitat
Estímuls a la contractació
Foment de l'emprenedoria

Un total de 100 mesures per facilitar la inserció dels joves al mercat laboral, el foment de l'esperit emprenedor, així com la millora de l'ocupabilitat.

La FP Dual s'inclou entre les mesures previstes pel Sistema de Garantia Juvenil?

Efectivament. Al catàleg de mesures, concretament en l'apartat d'actuacions per millorar l'ocupabilitat, es contempla l' impuls de la Formació Professional Dual a través del Contracte per a la Formació i l'Aprenentatge.